Χρώμα

Χρώμα

Επιλογή έργων με χρώμα από τη φοιτητική περίοδο έως σήμερα.